Algemene, inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

 • EMORA b.v. h.o.d.n. ‘Vollekr8’ en ‘Action Learning Academy’. Hierna noemend de ALA. Postadres: postbus 215, 3750 GE Bunschoten. KvK nummer 51432897. Contact via telefoon 035-5445894 of mail: info@vollekr8.nl
 • Klant: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van de ALA wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt
 • Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ALA en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de ALA, voor de uitvoering waarvan door de ALA derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.0 Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden hebben betrekking op:

 • Opleidingen en trainingen
 • Seminars, Virtual Classrooms, workshops & pitstops
 • Relatiedagen, leiderschapsreizen en inspiratiecolleges
 • Coaching

1.1 Inschrijven en betaling

 1. Na ontvangst van de (online) inschrijving ontvangt u een bevestiging en de factuur.
 2. De kosten voor deelname dienen na ontvangst van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan, maar altijd voor de startdatum van de bij 1.0 genoemde activiteiten. De klant gaat akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld op onze website, in onze brochure en algemene leveringsvoorwaarden.
 3. De deelnamekosten dienen binnen 1 weken voor de start van de opleiding of training te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald, is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand.
 4. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt ALA een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Zo lang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde (les-) materialen eigendom van de ALA.
 6. Ingeval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover de ALA niet nakomt, is de ALA zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen danwel lesmateria(a)l(en) terug te nemen, uit te sluiten van de online leeromgeving, de opleiding of training op te schorten, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van de ALA op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 7. In bovenstaande gevallen heeft de ALA voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van de ALA een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 8. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,-. De ALA maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal ALA de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 9. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige. De opleidingen zijn BTW vrij en bij trainingen wordt 21% BTW boven op de website vermelde kosten in rekening gebracht. Zie de website voor de meest actuele prijzen. De ALA behoudt zich het recht voor prijzen indien gewenst tussentijds aan te passen.
 10. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 11. Fiscale voordelen scholing: de ALA is niet aansprakelijk voor de inhoud van de belastingaangifte van organisaties en deelnemers; en verwijst voor juistheid of advies op maat door naar een belastingadviseur of belastingdienst.

1.2 Dagarrangement en luncharrangement

Bij de opleidingen verzorgt de ALA voor iedere deelnemer een drankarrangement (koffie/thee) gedurende de bijeenkomst. Prijzen staan vermeld op de website.

Bij trainingen (van 09.30 tot 17.00 uur) verzorgt de ALA een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en fris en een uitgebreid lunchbuffet. De kosten hiervan (zie investering opleiding/training) worden doorberekend aan de deelnemers. Bij trainingen is deelname verplicht. Uitsluitend wanneer u dit niet wenst te gebruiken, dient u een e-mail te sturen naar info@vollekr8.nl o.v.v. afmelding luncharrangement.

Graag duidelijk in de e-mail uw naam, opleiding en opleidingsplaats vermelden. Dit verzoek dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding binnen te zijn bij de ALA.

Indien de afmelding niet voor de 1e bijeenkomst is geschied, bent u verplicht deel te nemen aan het luncharrangement gedurende de gehele cursus. Dit is het gevolg van het feit dat de opleidingslocatie de totale lunchkosten in zijn geheel voor de totale opleiding en/of training aan de ALA doorberekent bij aanvang van de 1e opleidings- en/of trainingsdag.  Afmelding voor een enkele bijeenkomst (i.v.m. vakantie of ziekte e.d.) is helaas niet mogelijk.

1.3 Annulering opleiding, training, coaching door deelnemer/student 

Annulering inschrijving geschiedt schriftelijk/per e-mail aan: info@vollekr8.nl.

 1. De deelnemer heeft een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving, echter bij annulering van meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 250,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering binnen 30 dagen tot twee weken voor aanvang van de eerste opleidings-, coachings- of trainingsdag wordt 50% van de opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen korter dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 100% van de opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht.
 4. Na aanvang van de opleiding of training is annulering niet meer mogelijk. In alle gevallen mag kosteloos – na overleg met de ALA – een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd. Deze voorwaarden gelden ook bij annulering van de op het inschrijfformulier eventueel opgegeven tweede keuze van locatie.

1.3.1 Annulering/stoppen opleiding door de ALA

Bij de ALA heeft de student het recht om de opleiding af te maken (examen te doen). Ook als de ALA deze verandert of stopt. Als de student met een opleiding begint, gaat men een overeenkomst aan met de ALA. De student heeft altijd het recht om de opleiding af te ronden. Zie ook, indien van toepassing, de onderwijs- en examenregeling (OER) overeengekomen op het moment dat men de onderwijsovereenkomst met de ALA sloot. In principe mag de ALA een opleiding niet (halverwege) stopzetten. Als de ALA een opleiding toch wil stopzetten, kan dat alleen door:

 • Geen nieuwe studenten toe te laten;
 • Examengarantie: de student heeft het recht om binnen 24 maanden, nadat de ALA de studie heeft gestopt, examen te doen. De ALA faciliteert dit examen volledig c.f. de OER (als student via de Virtual Campus te downloaden).
 • De studenten een goed alternatief te bieden, door bijvoorbeeld een verwante opleiding en/of examen aan te bieden, met een vergelijkbaar examenniveau).

1.3.2 Annulering Maatwerk & incompany trainingen/opleidingen/coaching

Bij annulering van door de ALA op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleidingen/trainingen/etc. zie 1.0 (al dan niet in-company ) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door de ALA gemaakte en te specificeren kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door de ALA gemaakte kosten

1.4 Verplaatsing

 • Bij verplaatsing van de inschrijving meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 75,00 in rekening gebracht.
 • Bij verplaatsing van de inschrijving tussen 30 dagen en 1 week voor aanvang wordt € 125,00 in rekening gebracht.
 • Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 1 week voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt € 250,00 van de opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht.
 • Voor verplaatsing van een mondeling of schriftelijk de ALA-examen gelden de Algemene Examenbepalingen.

1.5 Tussentijdse beëindiging

Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de studie het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. De ALA behoudt zich het recht schriftelijk bewijs daarvoor aan te vragen. Afmelding voor een enkele bijeenkomst geeft geen recht op inhalen of restitutie.

1.6 Examens

Indien een opleiding of training wordt gevolgd waarbij een examen door de ALA zelf wordt afgenomen, is dit een verplicht onderdeel van de opleiding. Een opleiding wordt onafhankelijk getoetst door middel van een schriftelijk examen, een mondeling examen, een praktijkopdracht of een combinatie van één of meer van deze vormen.

De geldigheidsduur van de examenonderdelen is in beginsel onbeperkt. In afwijking hiervan kan de ALA aan de student een aanvullend dan wel een vervangende opdracht opleggen indien het examenonderdeel langer dan één jaar geleden is behaald. Gezamenlijk wordt er bekeken welke inhoudelijke oplossingen te vinden zijn. Indien de deelnemer niet deelneemt aan het ALA-examen, dan dienen toch de examenkosten te worden voldaan.

Het examenreglement is van toepassing op alle ALA-examens. Een exemplaar hiervan is voor de studenten beschikbaar op de Virtual Campus (online leerplatform).

Zie voor de meest actuele prijzen en voorwaarden de website. Indien de deelnemer een opleiding volgt die opleidt voor examens van derden, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

1.7 De studiebijeenkomsten

De ALA behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van de ALA, te gering aantal deelnemers voor aanvang van een opleiding of training deze te laten vervallen. Wordt het minimale aantal deelnemers (zie website) voor een nieuw op te starten opleidingsgroep niet gehaald, en kunnen geen andere oplossingen worden gevonden, dan wordt de beginnende deelnemer minimaal 2 weken voor start van de opleiding ervan op de hoogte gebracht.

De aspirant deelnemer kan dan beslissen, of hij in de volgende opleidingsgroep (start binnen 6 maanden) terecht wil of afstand wil nemen van verdere aanmelding.

Om reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt de ALA zich het recht voor om programma’s tussentijds te wijzigen.

1.8 Online leerplatform (Virtual Campus)

 • Van het door de ALA ontwikkelde lesmateriaal, studiegids en/of informatie op de online leeromgeving (Virtual Campus) blijven alle rechten aan de ALA voorbehouden.
 • Zonder voorafgaande toestemming van de ALA mag niets uit de (online) uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 • De ALA behoudt zich het recht voor om de literatuurkosten te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 • Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door de ALA aan de klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan de ALA de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 • De door de ALA aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de ALA.
 • De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

1.9 Inhuur freelancers/trainers/docenten (geen gezagsverhouding)

De freelancers/trainers/docenten voeren werkzaamheden naar eigen inzicht uit. Zij zijn met de ALA uitdrukkelijk overeen gekomen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden. Dit wordt vastgelegd in een freelance-overeenkomst en OZO.

1.10 Klachten

De ALA beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij de klachtencommissie. De deelnemer kan tot drie maanden na afsluiting van de dienst een schriftelijke klacht over de uitvoering van de dienst indienen bij de directie van de ALA (info@vollekr8.nl). Het klachtenreglement is beschikbaar via de website en een klachtenformulier via Virtual Campus.

De directie stuurt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging en draagt de klacht over aan de klachtencommissie. Binnen 4 weken zal de indiener van de klacht op de hoogte gebracht worden van de bevindingen van de klachtencommissie.

1.11 Aansprakelijkheid

 • De ALA is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de ALA in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 • Voor zover de ALA, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen de ALA verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van de ALA in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van de ALA beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

1.12 Geheimhouding

 • Alle informatie die door klanten en deelnemers worden verstrekt zijn vertrouwelijk voor de ALA, haar medewerkers en de docenten/trainers. Dit betekent voor u dat alle informatie die u als deelnemer tijdens een opleiding, bijeenkomst of examen verstrekt – of dit nu is over uzelf, uw werkwijze of uw bedrijf – binnen de opleiding blijft en nooit of te nimmer naar buiten wordt gebracht.
 • Intellectuele eigendomsrechten: tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan de ALA of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 • De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van de ALA ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ALA niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 • De klant is aan de ALA per overtreding van het in lid 3 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 • Daarnaast heeft de ALA het recht de identificatiegegevens (toegang tot de Virtual Campus) onmiddellijk te blokkeren, zonder dat de ALA aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.

1.13 Verwerking persoonsgegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan de ALA verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van de ALA. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van de ALA. De Klant en de ALA zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

1.13.1 Welke gegevens worden verwerkt?

De ALA verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een product of dienst, zoals b.v. opleiding, training of coaching, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot het product of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over het product of dienst en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt die ALA persoonsgegevens in het kader van uw product of dienst, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding of training  (met goed gevolg) heeft afgerond.

1.13.2 Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

De ALA gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding, training of coaching;
 • het verzorgen van de door u gekozen opleiding, training of coaching;
 • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op de ALA rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan deALA informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. de ALA zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan de ALA of indien de ALA daartoe wettelijk verplicht is.

1.13.3 Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

1.13.4 Marketing

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor de ALA en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

1.13.5 Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De ALA bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. De ALA mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

1.13.6 Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op uw persoonlijke Virtual Campus pagina kunt u de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast kunt een gespecificeerd verzoek tot de ALA richten door een e-mail te sturen naar info@vollekr8.nl, onder vermelding van uw naam en adres.

De ALA zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de ALA de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

1.14 Overmacht

 1. Indien de ALA door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als de ALA als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van de ALA onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de ALA kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie, pandemie of andere problemen bij het product bij de ALA of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgd transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij de ALA als op de locatie waar opleiding plaats vindt.

1.15 Vragen of opmerkingen

Voor vragen, feedback of opmerkingen kunt u contact opneem met de ALA via mail info@vollekr8.nl of via het contactformulier op de website.

1.16 Overig

Door inschrijving voor een ALA-opleiding of training gaat de deelnemer akkoord met de deze Algemene, inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van ALA.

1.17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ALA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


1.18 Wijzigingen

De ALA kan deze Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 25 september 2020.